Perfil

TAC Arquitectes és un estudi d’arquitectura que integra un ampli equip de professionals amb una gran capacitat i experiència en el desenvolupament de projectes i obres d’edificació, urbanisme i paisatge, disseny interior i rehabilitació.

La seva pràctica professional es basa en la qualitat i el compromís al llarg de tot el procés que fa possible la construcció d’un bon projecte, una tasca que, sense renunciar a la dimensió cultural de l’arquitectura, fa del diàleg amb el client, l’atenció a les necessitats dels usuaris, el control pressupostari, el compliment dels terminis i l’acord amb les institucions, la pauta del seu treball diari.

Aquesta actitud ha permès oferir una resposta serena i equilibrada als reptes professionals plantejats pels seus clients, entre els quals figuren tant administracions públiques com promotors privats.

Paral·lelament, com a resultat d’una intensa col·laboració amb empreses del sector, TAC Arquitectes ha incorporat a la seva pràctica habitual la investigació i el desenvolupament de nous models d’industrialització en la construcció a més de l’implementació de les certificacions energètiques més habituals dins dels seus projectes.

 

Profile

TAC Arquitectes is an architectural office that integrates a large professional team with extensive knowledge and experience in architectural design and construction, urbanism, landscaping, interior design and refurbishment works.

Their professional practice is based on quality and commitment throughout all the process that makes possible the achievement of a successful design outcome. This is carried out never sacrificing the cultural dimensions of architecture,
by maintaining open dialogue with the client, attention to the needs of users, budget control, compliance with deadlines and agreement with institutions, the guideline of its daily work.

This attitude has allowed offer a serene and balanced response to the professional challenges posed by theirs clients, which include both public administrations and private developers.

At the same time, and as result of an intense collaboration with companies in the construction sector, TAC Arquitectes has added research and development of new industrialization models to his usual practice also the implemetation of the most commom energy certifications into their projects.

 

Perfil

TAC Arquitectes es un estudio de arquitectura que integra un amplio equipo de profesionales con una gran capacidad y experiencia en el desarrollo de proyectos y obras de edificación, urbanismo y paisaje, diseño interior y rehabilitación.

Su práctica profesional se basa en la calidad y el compromiso a lo largo de todo el proceso que hace posible la construcción de un buen proyecto, una tarea que, sin renunciar a la dimensión cultural de la arquitectura, hace del diálogo con el cliente, la atención a las necesidades de los usuarios, el control presupuestario, el cumplimiento de los plazos y el acuerdo con las instituciones, la pauta de su trabajo diario.

Esta actitud ha permitido ofrecer una respuesta serena y equilibrada a los retos profesionales planteados por sus clientes, entre los que figuran tanto administraciones públicas como promotores privados.

Paralelamente, como resultado de una intensa colaboración con empresas del sector, TAC Arquitectes ha incorporado en su práctica habitual la investigación y el desarrollo de nuevos modelos de industrialización en la construcción y la implementación de las certificaciones energéticas más habituales dentro de sus proyectos.

Have collaborated